LearningApps тухай

LEARNINGAPPS.ORG - ИНТЕРАКТИВНА ДААБАРИНУУДАЙ КОНСТРУКТОР

LearningApps.org гэжэ сервисэй хүсөөр электронно, интерактивна даабаринуудые бэлээр, түргөөр зохеоходо, бэлдэхэдэ таарамжатай.

Ямаршье ИКТ-шадабаритай багша энэ аргын хүсөөр шэнэ ойлгосонуудтай танилсуулгын, бэхижүүлгын, дабталгын, һорилгын, шалгалтын г.м. элдэб янзын даабаринуудые бэлэн мүрөөр зохёохо аргатай.


Сайтын хаяг - learningApps.org

Энэ сервис һурагшадай хамтын, тус тустаа хүдэлхөөр ажалнуудай, өөрын һуралсалай материалнуудай банк суглуулха, бэлдэхэдэ таарамжатай.

Сайт дээрэ 30 янзын интерактивна түхэлэй даабаринууд, тэрэнэй тоодо 5 - иинь - 2-4 үхибүүдэй наадахаар боломжо.

Сайт ород хэлэнэй верситэй.

Ссылкэ абаад, электронно бэшэгээр эльгээхэ, өөрынгөө блог гү, али сайт дээрэ кодыень абажа, оруулха аргануудтай.

Энэ сервис түлбэригүй, миинтэ.

Энэ сайт хэрэглэхын тула Интернет хэрэгтэй.Комментариев нет:

Отправить комментарий