Даабари

Бүлэгүүдээр хубаараад, “Амар мэндэ-э!” УМК -гай номуудаар, ажалай дэбтэрнүүдээр интерактивна даабаринуудые зохеогты:

  1. Логин: khandam@mail.ru пароль: khandam  хэрэглэн, энэ хаягаар http://learningapps.org/ сайт соо орогты;

  1. http://learningapps.org/createApp.php - энэ ссылкээр ороод, даабариин түхэл шэлэжэ, 1-2 асуудалнуудтай интерактивна даабари зохеогты;


  1. Даабарияа хадагалагты (сохраните).

Комментариев нет:

Отправить комментарий