Мастер - классай дүн

Энэ мастер - класста хабаадаһандатнай баярые таанадтаа хүргэн, нэгэ хэды асуудалнуудта харюусахыетнай уринаб.
Харюунуудые энэ Таблица соо харагты.

Комментариев нет:

Отправить комментарий