среда, 2 ноября 2016 г.

Амар мэндэ-э, хүндэтэ айлшад, багшанар!

"АМАР МЭНДЭ-Э APPS!" гэһэн интерактивна блогойнгоо нюурнууд дээрэ таанадаа амаршалнаб!
Би Улаан-Үдэ хотын 38-дахи дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Ханда Дашибалбаровна Махабалаева гээшэб.
Энэ блог дээрээ манай дуратай "АМАР МЭНДЭ-Э!" гэжэ УМК - гаа хайшан гэжэ интерактивна болгохоб гэһэн минии һанамжануудтай танилсахыетнай уринаб.